DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Fundacja Reddere z siedzibą w Polkowicach na ul. Brackiej 1 o wpisie do KRS nr 0000840513 zwaną dalej „Fundacją” jako właściciel strony internetowej https://reddere.org.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.01.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

W Fundacji Reddere dla strony reddere.org.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA https://reddere.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEŁNIA WYMAGANIA W 100 %.

 Jednocześnie dalsze akcję w celu usprawnienia strony pod względem dostępności nie są wymagane.

Uwaga!

Plug-iny narzędzi dostępności oraz językowy zostały wyłączone z testu ponieważ są to gotowe narzędzia odrębnych dostawców bez możliwości modyfikacji kody źródłowego oraz nie są elementami strony internetowej w rozumieniu pkt.3 Art.4 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.01.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

- zatrzymanie animacji

- powiększenie kursora

- śledzenie poziomu kursora - przewodnik czytania

- zwiększenie odstępów między znakami

- tekst przyjazny dyslektykom

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres email kontakt@reddere.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661925019. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Fundacja nie posiada własnych obiektów architektonicznych. Fundacja posiada współdzieloną przestrzeń biurową na podstawie umowy użyczenia. Biuro znajduje się ul. Brackiej 1 w Polkowicach. Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia przestrzeni biurowej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych po zakończeniu stanu epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS-COV-2.

W celu umówienia spotkania w miejscu dostępnym dla niepełnosprawnych prosimy o kontakt na adres kontakt@reddere.org.pl lub pod telefonem 661925019.

reddere_pass.PNG