Циклон – что такое, определение

Циклоны бывают 2-х видов – внетропические, определяющие погоду, и тропические, вызывающие ураганы. Внетропический циклон Это область, где преобладает ветреная погода с осадками (дождь, снег).

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай" Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 275 дугаар тогтоол, "Тогтоолын хавсралтад нэмэлт ...

Moody's агентлаг Монгол Улсын зээлжих

Зээлжих зэрэглэл тогтоогч Мүүдиз агентлаг 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг "B3" хэвээр хадгалж, төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа. КОВИД-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллөөр буураад ...

ЗЭЭЛЖИХ ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООГЧ …

Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг тогтоолгох зорилгоор олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагууд болох Фитч (Fitch Ratings), …

Циклон

Институтом НИИОГаз разработана нормаль на циклоны нескольких типов отличающихся соотношением размеров. Один из циклонов НИИОГаза представлен …

Циклон внутрибарабанный

Применение циклонов с диаметром более 300 м нежелательно, так как такие циклоны не проходят через лаз в барабане и требуют для своего окон- нательного изготовления большого количества сварочных работ внутри барабана.

Методика расчетов циклона

Циклоны предназначены для сухой очистки газов от пыли со средним размером частиц более I0...20 мкм. Все практические задачи по очистке газов от пыли с …

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН

2. Засгийн газрын 2019 оны 25 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл"-ийн "ТҮЭМ-7" зэрэглэлийн удирдах албан тушаалд "3.Төрөлжсөн мэргэшлийн ...

МОНГОЛ УЛС

зэрэглэл нь хязгаарлагдмал болох талаар олон нийтэд мэдээлнэ. оролцогчид, олон нийттэй шударга, ил тод харилцана. Шинжээчид нь ил тод байх журмыг

Шкалы тропических циклонов

К ураганам 4 категории относят тропические циклоны со скоростью ветров от 131 миль/ч (114 узлов, 58 м/с) до 156 миль/ч (136 узлов, 70 м/с). Более сильные тропические циклоны относятся к 5 категории.

Тропические циклоны | Всемирная

Тропические циклоны вызывают очень сильные ветры, ливневые дожди, высокие волны, а в некоторых случаях разрушительные штормовые нагоны и наводнения в прибрежных районах.

Циклон

Институтом НИИОГаз разработана нормаль на циклоны нескольких типов отличающихся соотношением размеров. Один из циклонов НИИОГаза представлен на рис. 35. Вследствие того, что с ...

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ. Нэг.Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Эрчим хүчний тухай хуулийг дагаж мөрдөхөд цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч, хангагч, хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа, төлбөр ...

Монгол Улсын Сангийн яам

Зээлжих зэрэглэл тогтоогч Мүүдиз агентлаг 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг "B3" хэвээр хадгалж, төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа. КОВИД-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллөөр буураад ...

Орон сууцны зэрэглэл

Орон сууцны зэрэглэл. Улаанбаатар хотын хэмжээнд ашиглалтад орсон болон баригдаж буй барилгыг барьж буй барилгын компанийн нэр хүнд, барилгад ашиглагдж буй материал, хийц, материалын ...

Зэрэглэл Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал "Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08"-д заасан индекс/код Дүйцүүлэх албан тушаал ...