CCRCC | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа

2026 онд МУ-д зохион байгуулах НҮБ-ын цөлжилттэй тэмцэх суурь конвенцед нэгдэн орсон талуудын 17 -р бага хурлын ажлын хэсгийг БОАЖ-ын сайд ахалж ажиллана. НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх суурь конвенцэд нэгдэн орсон ...

ЗАСГИЙН ГАЗАР 2023 ОНЫГ "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ …

Монгол Улсын Засгийн газар 2023 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарлаж, авлигатай тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх ажиллагаа, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Засгийн газрын ...

Үйл ажиллагааны бизнес т өлөвл өгөө

Үйл ажиллагааны 2020–2021 оны бизнес төлөвлөгөө (ҮАБТ) нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-наас Монгол Улстай 2017–2020 онд хамтран 䔄䴄䀄䴄㌄㘄꼄꼄㬄䴄䔀 䈄꼄㴄䠄㬄䴄㬄㠄㤄㴀 䄄䈄䀄〄䈄㔄㌄㠀 ⠄┄┄∄℀⤀ⴄ䈀 䈄䌄䄄㌄〄㌄㐄䄄〄㴀 䄄䈄䀄〄 …

"Монголын төмөр зам" ТӨХК

Монгол Улсын Засгийн газар 2023 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарлаж, авлигатай тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх ажиллагаа, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Засгийн газрын ...