ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

4.1.33."хог хаягдлыг ил шатаах" гэж хог хаягдлыг ил задгай, зориулалтын бус байгууламжид шатаахыг; 4.1.34."хамгийн боломжит арга технологи" гэж хог хаягдлын байгаль орчинд үзүүлэх

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ХИЛ ДАМЖУУЛАН

1."хог хаягдал" - үндэсний хууль тогтоомжийн заалтын дагуу зайлуулж байгаа болон зайлуулах юмс; 2."ашиглах" - аюултай болон бусад хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, зайлуулах, хяналт тавих бүх ...

4. Энэ тогтоолоор баталсан журамд нийцүүлэн тухайн чиглэлийн аюултай хог хаягдлыг зайлуулах технологийн нарийвчилсан заавар гаргаж мөрдүүлэхийг Байгаль орчны сайд У.Барсболд, Эрүүл мэндийн сайд …

хог хаягдал ба түүний менежмент

3. Хог хаягдал ба түүний менежмент Хүнд хэрэггүй бүгдийг хог хаягдал гэнэ. Хүний амьдралын боломж нэмэгдэхийн хирээр хэрэглээ ихсэж хог хаягдлын хэмжээ өсдөг. Хатуу хог хаягдал нь …

"Хоггүй хот" гэж та сонсож байсан уу? Энэхүү

"Хоггүй хот" байгуулахад хатуу хог хаягдлыг зайлуулах чадавхыг сайжруулах нь хамгийн чухал зүйл юм. Шэньжэнь хот өдөр бүр 440 мянган тонн хатуу хог хаягдал гаргадаг болохоор түүнийг боловсруулах нь онцгой чухал юм.

ХОТЫН ХАТУУ ХОГ ХАЯГДАЛ

ECOportal.info нь хотын хатуу хог хаягдалд юу багтаж байгааг олж мэдэхийг урьж байна. CTO-ийн найрлага ба төрөл. Хотын хог хаягдлыг боловсруулах, булшлах журам. Стандарт ба ангилал. Хог хаягдлыг …

Г.Эрдэнэ

6. Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, ялган ангилах, боловсруулах, дахин ашиглах, устгах үйл ажиллагааг зохицуулах хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх ...

Хог хаягдлын менежмент гэж юу вэ?

Сэргээх ба дахин боловсруулах. Плазмын хийжилт. Бордоо хийж байна. Хог хаягдал энерги (энергийг сэргээх) Хог хаягдлыг тусгай аргаар зайлуулах. Зайлсхийх/Хог хаягдлыг багасгах. Хог хаягдлын ...

Байгаль орчны асуудал гэж юу вэ?

Манай Дэлхий ээж одоогоор байгаль орчны олон асуудалтай тулгарч байна. Дэлхийн дулаарал, хүчиллэг бороо, агаарын бохирдол, хот суурин газрын хог хаягдал, хог хаягдлыг зайлуулах, озоны давхаргын хомсдол, усны ...

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ

ECOporlal.info нь үйлдвэрлэлийн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын хүрээлэн буй орчны тулгамдсан асуудлыг олж мэдэхийг урьж байна. Үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын төрөл, ангилал. Үйлдвэрийн хог хаягдлыг зайлуулах, боловсруулах ...

Хог хаягдлын менежмент

Хог хаягдлын менежмент. Аливаа төслийн бүтээн байгуулалт болон үйл ажиллагааны үе шатанд хог хаягдлыг зайлуулах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан …

Төслийн PNOOLR * Хууль тогтоомж

Хог хаягдлыг зайлуулах - Хорт ангиллын I-IV ангиллын хаягдлыг задлах, устгах, устгах ажлыг байгаль орчны хамгаалалтаар гүйцэтгэдэг хог хаягдлын технологийн сүүлчийн үе шат (ГОСТ Р 53692-2009 дагуу).

АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН …

10.2.1. явуулж байгаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хог хаягдлыг төрөлжүүлж, хог хаягдал хадгалах түр цэгт ангилан хаях, үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын талаархи мэдээллийг төрийн болон нутгийн захиргааны ...

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

3.1.8."хог хаягдал устгах" гэж хог хаягдлыг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зорилгоор ландфиллийн, биологийн болон физик-химийн аргаар боловсруулах, шатаах, савлаж хадгалахыг;

Хог хаягдал гэж юу вэ?

Хог хаягдлыг зайлуулах нь тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа юм. Хаягдал материалыг удаан хугацаагаар эсвэл богино хугацаанд хадгалах боломжтой. Сүүлчийн тохиолдолд энэ нь 11 сар хүртэлх ...

хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин …

10. Хатуу хог хаягдлаа ялган ангилсны ач холбогдол: Цаас, шил, мод, яс, хуванцар, металл, органик гаралтай хаягдлыг эргүүлэн ашиглах, дахин боловсруулах боломжтой болно. Орчныг …

Хог хаягдлын тухай

25.3.2.уг хог хаягдлыг цэвэрлэх, аюулыг саармагжуулах технологи дотоодод байхгүй буюу нэвтрээгүй; 25.3.3.хог хаягдлыг шууд ландфиллийн аргаар зайлуулах, газарт булахаар тооцсон.

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4.3.1. аюултай хог хаягдлын менежмент, зохицуулалтын чиглэлээр эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох; 4.3.2. хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэл бүхий хог ...

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

6.1.1.хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар Засгийн газраас зохион байгуулж байгаа ажилд хяналт тавих; 6.1.2.Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр хог хаягдлын тухай хуулийг ...