Яамны үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго

3.1.5.тэнцвэрийг хангах, хяналтын хүрээг тогтоох зарчим (байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц хоёрын зөв зохистой тэнцвэрийг хангах замаар аль болох хялбар удирдах, хянах боломжтой байх, үйл ажиллагааны ...

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ

Статистикийн үйл ажиллагаанд дараахь зарчим баримтална: 1/албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа нь хараат бус, бие даасан байх; 2/шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга зүйтэй байх; 3 ...

ХУУЛИЙН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

хэсэгт заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим үйлчилнэ. 4.2.1.хуульд үндэслэх; 4.2.2.шуурхай, тасралтгүй байх; 4.2.3.хуульд заасан нууцад хамаарахаас бусад үйл ажиллагаанд ил тод, нээлттэй

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ

4 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зарчим Хэвлэх 4.1.1.сайн дурын гишүүнчлэлтэй байх; 4.1.2.гишүүдийн ардчилсан удирдлага, хамтын хяналттай, ил тод, нээлттэй ...

хуучин чулуун тээрэмний зурагнууд

Б.Хуучин чулуун зэвсгийн дунд үе: Энэ нь одоогоос 100,0-40,0 мянган жилийн өмнө үеийг хамарна. Энэ үед холобогдох чулуун зэвсэг Оцон мааньт, Эрдэнэ зуу хийдийн ойрхон Орхон голд цутгах Мойлтын рашааны зүүн дэнж .

АУДИТЫН ТУХАЙ

6 дугаар зүйл.Аудитын үйл ажиллагааны зарчим. Хэвлэх. 6.1.Аудитын үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална: 6.1.1.Аудитын олон улсын стандартад заасан арга, хэлбэрээр аудитын үйл ажиллагааг ...

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

захиргааны үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна. /Энэ хэсгийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./ 4 дүгээр зүйл.Захиргааны үйл ажиллагааны зарчим

raRaymond тээрэм үйл ажиллагааны зарчим

Шулуутгагч: үйл ажиллагааны зарчим диаграмм үйл ажиллагааны зарчим. Шулуутгагч одоогийн хөрвүүлэх дээр үндэслэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа зарчим. Энэ үйл явц нь давтамжийг өөрчлөх ...