Lecture №12

Албан бус харилцаа Нэг шугам /нэг нь нөгөөдөө үг дамжуулна/ Хов жив /нэг хүн олон хүнд хандана/ Хэвлэгч Хэв дарагч Дизайнер Хэв хийгч Мастер Хүний нөөц Борлуулагч Нярав Өртөг …

БИЧИЛ УУРХАЙ: ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХӨРӨНГӨ

татах боломжтой болгож буй хэд хэдэн онцлог бий: • Бичил уурхайгаар алт олборлогдсоор байна. Тиймээс уг салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт нь олборлолтын хэмжээ, гарцыг үргэлж нэмэгдүүлдэг.

Албан болон албан бус байгууллагууд: үзэл

Албан - энэ бүтэц ямар ч баримт бичигт тогтмол, албан бус бүтэц юм - энэ нь өөрөө аяндаа баг дотор бүлэг болгон ажиллагсад, тэдгээрийн хэлтсийн харилцааг боловсруулсан. үндсэн бүтэц нь албан бус, нийгмийн харилцаа юм ...

"АШГИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА" ЫН ТАЛААРХИ …

3 НЭГ.АШГИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА Хуулиар ашгийн бус хуулийн этгээд, түүний тодорхой хэлбэрүүд4 болон нэгдэлийг5 тодорхойлсон байдлаас дүгнэхэд хэд хэдэн этгээд тодорхой (нийтийн болон гишүүдийнхээ сайн сайхан, эрх ...

зардал

шалтгаалан шууд ба шууд бус татвар гэж ангилдаг. Шууд татвар: Татвар төлөгчдийн орлого ашиг, эзэмшиж байгаа хөрөнгийн үнийн дүнд ногдуулж байгаа татвар. Шууд татварын онцлог нь татвар

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

3.1.20."насан туршийн боловсрол" гэж бүх насны иргэд боловсролын албан болон албан бус хэлбэрээр ёс суртахуун, гоо зүй, иргэн, гэр бүл, шинжлэх ухаан, амьдрах ухааны боловсролыг тасралтгүй эзэмших үйл ажиллагааг

Сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтан дараах ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө. Тав. Хариуцлага Зургаа. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт